Obchodné podmienky

Nákup na www.roden.sk/obchod môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nižšie uvedenými pravidlami.

Možnosť on-line platby ponúkame len na objednávky, ktorých hodnota vrátane DPH dosiahne najmenej 500,- Sk.

Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke onlineobchodu.
 
Po stlačení tlačítka "Potvrdiť objednávku" v objednávacom formulári, bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme, a vtedy vzniká zároveň obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou RODEN spol. s r.o. Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Po objednaní zákazník ihneď obdrží potvrdenie objednávky e-mailom.

Potvrdením objednávky uzavriete s RODEN spol. s r.o platnú kúpnu zmluvu, v rámci ktorej sa RODEN spol. s r.o zaväzuje objednaný tovar dodať a Vy sa zaväzujete zaň zaplatiť kúpnu cenu. Tovar je dodaný po zaplatení objednávky.

V prípade, že Vám systém nepotvrdí jednu alebo viac položiek z Vašej objednávky, prosíme Vás o opätovné objednanie tohto tovaru.

Spoločnosť RODEN spol. s r.o sa zaväzuje dodať tovar k zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme onlineobchodu ako miesto doručenia, na svoje náklady. V prípade, že suma objednávky je nižšia ako 5.000,-Sk bez Dph, bude doprava realizovaná na náklady zákazníka. Ak si zákazník opakovane zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu o ktorom spoločnosť RODEN spol. s r.o vopred neinformoval, tovar mu bude po telefonickom kontakte zaslaný na jeho náklady.

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovat ihneď po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V prípade, že reklamácia je uplatnená do 14 dní od dňa dodania, spoločnosť RODEN spol. s r.o sa zaväzuje poškodený alebo nefunkčný tovar vymeniť. Po možnom opakovaní tohto prípadu spoločnosť RODEN spol. s r.o umožní zákazníkovi objednávku zrušiť. Oneskorené reklamácie tohoto typu nebude spoločnosť RODEN spol. s r.o akceptovať a bude ich riešiť ako bežnú reklamáciu.

V prípade uplatnenia reklamácie neskôr, platí obvyklý reklamačný postup stanovený v reklamačnom poriadku spoločnosti RODEN spol. s r.o. Miesto reklamácie je miesto predaja tovaru. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručit reklamovaný tovar v originálnom balení vrátane manuálov, inštalačných médií, kópie dodacieho listu a faktúry. Záručná doba je stanovená podľa zákona na 24 mesacov. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Spoločnosť RODEN spol. s r.o si vyhradzuje právo predlžiť dobu vybavenia reklamácie pre tovar, ktorý je potrebné zaslať na opravu výrobcovi na dobu nevyhnutne potrebnú na opravu tovaru. Oprava v záručnej dobe je bezplatná.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli…), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom). Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym napájacím napätím.

Za tovar objednaný na www.roden.sk/obchod môžete zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:
  • internet banking Tatra Banky (TatraPay)
  • eplatby VUB 
  • EC/MC alebo VISA kartaSpôsoby doručenia:
GLS


RODEN spol. s r.o garantuje cenu objednávky, pričom zmena ceny je možná len smerom nadol pri prípadnom poklese predajnej ceny počas trvania lehoty dodania. Vo výnimočných prípadoch môže dôjsť k zvýšeniu ceny dodávateľom, na čo je zákazník včas upzornený a môže objednávku stornovať.

RODEN spol. s r.o má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné tovar zabezpečiť. V takomto prípade zákazníkovi ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, resp. Iné riešenie, ak s tým zákazník súhlasí.

V každej zásielke bude priložená riadna faktúra ako daňový doklad. Ak po rozbalení Vašej zásielky zistíte, že sa doklad v zásielke nenachádza, dajte nám vedieť, pošleme Vám jeho kópiu.

Dodacie lehoty

Priemerné dodacie lehoty sa pohybujú v rozmedzí 1 - 31 dní, v závislosti od druhu objednaného tovaru.

Ponuka tovaru uvádzaná na stránkach www.roden.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob v spoločnosti RODEN spol. s r.o. Časť tovaru je držaná na sklade a časť je potrebné zabezpečiť od subdodávateľov. Preto je v mnohých prípadoch dodacia lehota závislá od rýchlosti dodania tovaru dodávateľom. U niektorých tovarov sa dodacia lehota môže predĺžiť, nakoľko sa môže stať, že dodávateľ nemá objednaný tovar na sklade a treba počkať na dodávku z centrálneho skladu v zahraničí. V takom prípade je zákazník na to včas upozornený a má možnosť stornovať objednávku, ak mu predĺžená dodacia lehota nevyhovuje. Zároveň má zákazník nárok na vrátenie peňazí v plnej výške.

Tovar, ktorý je na sklade v spoločnosti RODEN spol. s r.o, sa vyexpeduje ihneď.

V zriedkavých prípadoch sa stáva, že objednávku nie je možné vybaviť, nakoľko tovar bol medzičasom vyradený z ponuky dodávateľa. V takom prípade je zákazník tiež bezodkladne informovaný a má možnosť stornovať objednávku. Zákazníkovi budú vrátené peniaze v plnej výške.

Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 20.5.2005