Reklamačný poriadok pre zákazníkov www.roden.sk/obchod

1. ÚVOD

Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Roden spol. s r. o. a jej zákazníkov v oblasti reklamácií tovaru, vychádzajúc pritom z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.


2. ZÁRUČNÁ DOBA

Roden spol. s r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (podľa §619 Obč. zák.) a počas záručnej doby, ktorá je uvedená v záručnom liste, priloženom k predávanému tovaru. Záručná doba je minimálne 24 mesiacov (podľa §620 Obč. zák.) a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa §621 Obč. zák.).


3. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Kupujúci má 7 dní od dátumu nákupu na odskúšanie funkčnosti výrobku (len jednorázové odskúšanie, nie intenzívne používanie počas 7 dní). Ak kupujúci zistí do 7 dní od dátumu nákupu, že tovar je nefunkčný alebo neúplný, predávajúci ho vymení za nový, prípadne skompletizuje, alebo vráti peniaze, pokiaľ sú splnené reklamačné podmienky (podľa bodu 4) . K reklamáciám mobilných telefónov zabezpečí vyjadrenie príslušného autorizovaného servisného strediska predávajúci.

Ak sa vada prejaví až po 7 dňoch od dátumu predaja tovaru, kupujúci si uplatňuje právo na opravu v jednom z autorizovaných servisov, ktorých adresy a telefónne kontakty nájde na záručnom liste (podľa §625 Obč. zák.). Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu veci, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a právo na primeranú zľavu, si kupujúci uplatňuje u predávajúceho.

Oprava reklamovaného výrobku v záručnej dobe bude vykonaná bezplatne a bez zbytočného odkladu (podľa §622 Obč. Zák.).

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (podľa §626 Obč. zák.).


4. VŠEOBECNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu do autorizovaného servisu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:
 1. je predložený originálny záručný list,
 2. je predložený doklad o zaplatení,
tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.)


5. OSOBITNÉ REKLAMAČNÉ PODMIENKY PRI REKLAMÁCIÁCH DO 7 DNÍ


Pri predkladaní tovaru za účelom uplatnenia reklamácie do 7 dní musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany reklamujúceho:
 1. reklamovaný tovar je v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom
 2. reklamovaný tovar nesmie javiť známky používania
 3. je predložený záručný list,
 4. je predložený doklad o zaplatení,
 5. tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené plomby atď.).

6. POVINNOSTI SERVISU VOČI REKLAMUJÚCEMU

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci (reklamujúci) právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) (podľa §623 Obč. zák.)
 4. Ak sa na výrobku opätovne vyskytla tá istá vada po oprave, alebo väčší počet vád súčastne má zákazník počas záručnej doby tiež právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (podľa §623 Obč. zák.). Opätovný výskyt vád po oprave znamená stav, keď sa rovnaká vada vyskytne po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách ( v záujme urýchleného vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci mal písomné potvrdenie zo servisu o treťom výskyte tej istej vady). Za väčší počet vád sa považujú súčastne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 5. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (podľa §627 Obč. zák.).
 6. Ak servisné stredisko reklamovaný tovar v záručnej dobe neopraví do 30 dní, výrobok sa považuje za neopraviteľný a platí ustanovenie 8. c) (podľa §19 ods.4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).